1X2STUDIO  // SR  I  EN  
     
   
     
   
     
  СТАНОВАЊЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА  
  ВАЉЕВО . СРБИЈА  
  2020 05 24  
     
  НАЗИВ ПРОЈЕКТА     РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  
  ПОТПРОЈЕКАТ     СРБ 5  
  ТИП     СПОЉНА САРАДЊА  
     
  AУТОРИ     МР ЗОРАН АБАДИЋ, Д.И.А.  /  ДР ЈЕЛЕНА БОГОСАВЉЕВИЋ, М.И.А.  
  САРАДНИК     ДУШАН МИЛОВАНОВИЋ, Д.И.А.  
     
  ВОДЕЋА ИНСТИТУЦИЈА     КОМЕСЕРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА     ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД  
  ФИНАНСИЈЕР     ЕВРОПСКА УНИЈА  /  РАЗВОЈНА БАНКА САВЕТА ЕВРОПЕ  
  КОРИСНИК     ОПШТИНА ВАЉЕВО, РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
     
  ИНТЕРВЕНЦИЈА     ИЗГРАДЊА  
  БРУТО  /  НЕТО ПОВРШИНА М2     1.342,00  /  1.106,00  
  ЛОКАЦИЈА     ОПШТИНА ВАЉЕВО, КП 1463/9, 14000 ВАЉЕВО, СРБИЈА  
  АДРЕСА     НОВО НАСЕЉЕ  /  Google Maps >>>  
     
  ПЕРИОД ПРОЈЕКТОВАЊА     04.2017. - 12.2017.  
  ПРОЈЕКТАНТ     ЕЛКОМС Д.О.О. БЕОГРАД, СРБИЈА  
  ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ     1X2STUDIO, БЕОГРАД, СРБИЈА  
  ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ / ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ     ЕЛКОМС Д.О.О. БЕОГРАД, СРБИЈА  
     
  ПЕРИОД ИЗГРАДЊЕ     09.2018. - 05.2020.  
  ИЗВОЂАЧ     ГПД КЕЈ Д.О.О. ВАЉЕВО, СРБИЈА  
  СТРУЧНИ НАДЗОР     СЗР МИПЕТ УЖИЦЕ, СРБИЈА  
  СТАТУС     РЕАЛИЗОВАНО - У УПОТРЕБИ  
     
  ПРИЗНАЊА   
  2020 12 28     XELLA TRIUMPH - ARCHITECTURE AND BUILDINGS AWARDS 2020  
     
  ПРЕДАВАЊА  
  2019 05 18     ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ 2019 . О СТАНОВАЊУ . БАЊА ЛУКА . РЕПУБЛИКА СРПСКА  
     
  ДОГАЂАЈИ  
  2019 05 17     ДАНИ АРХИТЕКТУРЕ 2019 . О СТАНОВАЊУ . БАЊА ЛУКА . РЕПУБЛИКА СРПСКА  
     
  ИЗЛОЖБЕ  
  2021 05 12     43. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ . ТАЧКА ОСЛОНЦА . БЕОГРАД . СРБИЈА  
  2020 12 02     ON ARCHITECTURE 2020 . LEARNING ARCHITECTURE . БЕОГРАД . СРБИЈА  
  2020 10 15     22. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ . 60 ГОДИНА . НОВИ САД . СРБИЈА  
     
  ПУБЛИКАЦИЈЕ  
  2021 11 17     43. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ: ТАЧКА ОСЛОНЦА . БЕОГРАД . СРБИЈА  
  2020 10 15     22. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ . 60 ГОДИНА . НОВИ САД . СРБИЈА  
     
   
     
  HOUSING FOR REFUGEES AND DISPLACED PERSONS  
  VALJEVO . SERBIA  
  2020 05 24  
     
  PROJECT TITLE     THE REGIONAL HOUSING PROGRAMME (RHP) IN THE REPUBLIC OF SERBIA  
  SUB-PROJECT     SRB 5  
  TYPE     OUTSOURCED  
     
  AUTHORS     MR ZORAN ABADIĆ, DR JELENA BOGOSAVLJEVIĆ  
  ASSOCIATE     DUŠAN MILOVANOVIĆ (3D MODEL)  
     
  LEAD INSTITUTION     SERBIAN COMMISSARIAT FOR REFUGEES AND MIGRATION (KIRS)  
  IMPLEMENTER     PUBLIC SECTOR PROJECTS IMPLEMENTATION UNIT LTD. BELGRADE  
  FUNDED BY     THE EUROPEAN UNION  /  THE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK (CEB)  
  BENEFICIARY     MUNICIPALITY OF VALJEVO, REPUBLIC OF SERBIA  
     
  INTERVENTION     CONSTRUCTION OF A NEW FACILITY  
  GROSS  /  NET AREA SQM     1.342,00  /  1.106,00  
  LOCATION     MUNICIPALITY OF VALJEVO, CP 1463/9, 14000 VALJEVO, SERBIA  
  ADDRESS     NEW SETTLEMENT  /  Google Maps >>>  
     
  DESIGN PERIOD     04.2017. - 12.2017.  
  DESIGNER     ELKOMS D.O.O. BELGRADE, SERBIA  
  CONCEPTUAL DESIGN     1X2STUDIO, BELGRADE, SERBIA  
  DETAILED DESIGN     ELKOMS D.O.O. BELGRADE, SERBIA  
     
  CONSTRUCTION PERIOD     09.2018. - 05.2020.  
  CONTRACTOR     GPD KEJ D.O.O., VALJEVO, SERBIA  
  SITE SUPERVISION     SZR MIPET, UŽICE, SERBIA  
  STATUS     BUILT - IN USE  
     
  RECOGNITIONS   
  2020 12 28     XELLA TRIUMPH - ARCHITECTURE AND BUILDINGS AWARDS 2020  I  AWARD  
     
  LECTURES  
  2019 05 18     DAYS OF ARCHITECTURE 2019 . RE: HOUSING . BANJA LUKA . THE REPUBLIC OF SRPSKA  
     
  EVENTS  
  2019 05 17     DAYS OF ARCHITECTURE 2019 . RE: HOUSING . BANJA LUKA . THE REPUBLIC OF SRPSKA  
     
  EXHIBITIONS  
  2021 05 12     43. SALON OF ARCHITECTURE . THE ANCHOR POINT . BELGRADE . SERBIA  
  2020 12 02     ON ARCHITECTURE 2020 . LEARNING ARCHITECTURE . BELGRADE . SERBIA  
  2020 10 15     22. SALON OF ARCHITECTURE . 60 YEARS . NOVI SAD . SERBIA  
     
  PUBLICATIONS  
  2021 11 17     43. SALON OF ARCHITECTURE: THE ANCHOR POINT . BELGRADE . SRB  
  2020 10 15     22. SALON OF ARCHITECTURE . 60 YEARS . NOVI SAD . SERBIA  
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
  LINKEDIN  
  FACEBOOK  
  INSTAGRAM  
  YOUTUBE CHANNEL  
  OFFICE@1X2STUDIO.COM  
     
  1X2STUDIO  ©  2005 - 2022