1X2STUDIO  // SR  I  EN  
     
   
     
   
     
  ПРОШИРЕЊЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  
  БЕОГРАД . СРБИЈА  
  2022 03 30  
     
  ПРОЈЕКАТ   ПРОШИРЕЊЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА И КАМПУС ТЕХНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА  
  ЛОКАЦИЈА   КО ПАЛИЛУЛА . БЕОГРАД . СРБИЈА  
  ИНТЕРВЕНЦИЈА   ИЗГРАДЊА  
  БРУТО ПОВРШИНА М2   35.613,02  
     
  ТИП   ПОЗИВНИ ЈАВНИ ПРОЈЕКТНИ ЈЕДНОСТЕПЕНИ КОНКУРС СА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈОМ  
  РАСПИСИВАЧ   МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ВЛАДЕ РС  
  СПРОВОДИЛАЦ   WBIF - IPF 7, TA2017050 R0 IPA, HILL INTERNATIONAL - IPF 7 CONSORTIUM  
  ФИНАНСИЈЕР   КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА / РАЗВОЈНА БАНКА САВЕТА ЕВРОПЕ  
     
  ЖИРИ:  
  ЗОРИЦА САВИЧИЋ, АРХИТЕКТА, БЕОГРАД / ПРЕДСЕДНИЦА  
  БРАНИСЛАВ РЕЏИЋ, АРХИТЕКТА, БЕОГРАД / ЧЛАН  
  ИГОР ГРОЗДАНИЋ, АРХИТЕКТА, САРАЈЕВО / ЧЛАН  
  ДР МИЛО ТОМАШЕВИЋ / ДЕКАН ЕТФ-А / ЧЛАН  
  ДР ДАРКО ЂУКИЋ / КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА / ЧЛАН  
     
  КОНСУЛТАНТСКИ ТИМ:  
  ЕМИЛ ДМИТРОВ, АРХИТЕКТА / УРБАНИСТИЧКИ ИНСТИТУТ, БЕОГРАД  
  ДР МАРИНА ПАВЛОВИЋ, АРХИТЕКТА / ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, БЕОГРАД  
  МАРТИН ЕЛЕЗОВИЋ, МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР / САВЕЗ ЗЕЛЕНЕ ГРАДЊЕ СРБИЈЕ  
  ВИДАН ДАНКОВИЋ / УДРУЖЕЊЕ ЗА РЕВИЗИЈУ ПРИСТУПАЧНОСТИ  
  ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ / ИНЖЕЊЕР ГЕОДЕЗИЈЕ 3Д ТОПОГРАФИЈА  
     
  ИЗВЕСТИЛАЦ:  
  ПРЕДСТАВНИК IPF 7 ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ  
     
  ПРОЈЕКТАНТИ - ПАРТНЕРИ:  
  ЗОРАН АБАДИЋ ПР, АРХИТЕКТОНСКИ СТУДИО 1X2 БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) / ГЛАВНИ ПАРТНЕР  
  УРБОПОЛИС Д.О.О. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ БЕОГРАД (ВРАЧАР)  
     
  AУТОРИ:  
  МР ЗОРАН АБАДИЋ, Д.И.А.  
  ДР ЈЕЛЕНА БОГОСАВЉЕВИЋ, М.И.А.  
     
  ПРОЈЕКТАНТИ:  
  МР ЗОРАН АБАДИЋ, Д.И.А. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТОНСКИХ ПРОЈЕКАТА  
  ДР ЈЕЛЕНА БОГОСАВЉЕВИЋ, М.И.А. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТОНСКИХ ПРОЈЕКАТА  
  ДР АЛЕКСАНДРА ЂУКИЋ, Д.И.А. / ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА  
  ДР ЈЕФТО ТЕРЗОВИЋ, Д.И.А. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ КОНСТРУКЦИЈА  
  СТОЈАНКА ПЕЈИЧИЋ, Д.И.Е. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  
  ДРАГАН ВУКОЈЕВИЋ, Д.И.Е. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И СИСТЕМА  
  ПРЕДРАГ ТОМИЋ, Д.М.И. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  
  АНА ГАРИЋЕВИЋ, Д.М.И. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА  
  ДРАГАНА ЖАРКОВИЋ КОСТИЋ, Д.И.А. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  
  ДУШАН ПАЧИЋ, Д.Г.И. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ САОБРАЋАЈНИЦА  
  ЗОРАНА ЈОВАНОВИЋ, Д.И.П.А. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЗА ПЕЈЗАЖНО-АРХИТЕКТОНСКО УРЕЂЕЊЕ  
  МАРИЈА МАЛЕШЕВ ПАЧИЋ, Д.Г.И. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  
  РАДИВОЈ ИЛИЋ, Д.И.ЗОП. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  
     
  САРАДНИЦИ:  
  ТЕОДОР ЈОВАНОВИЋ, МАСТЕР СТУДЕНТ АРХИТЕКТУРЕ / МАКЕТА 1:500  
  XZZI STUDIO / 3Д ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА И АНИМАЦИЈА  
     
   
     
  EXTENSION OF SCHOOL OF ELECTRIC ENGINEERING  
  BELGRADE . SERBIA  
  2022 03 30  
     
  PROJECT   EXTENSION OF SCHOOL OF ELECTRIC ENGINEERING AND CAMPUS OF TECHNICAL FACULTIES  
  LOCATION   KO PALILULA . BELGRADE . SERBIA  
  INTERVENTION   NEW CONSTRUCTION  
  GROSS AREASQM   35.613,02  
     
  TYPE   RESTRICTED, COOPERATIVE ONE-STAGE COMPETITION WITH PRE-QUALIFICATION  
  ANNOUNCER   MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT  
  ORGANIZER   WBIF - IPF 7, TA2017050 R0 IPA, HILL INTERNATIONAL - IPF 7 CONSORTIUM  
  INVESTOR   PUBLIC INVESTMENT MANAGEMENT OFFICE / THE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK  
     
  JURY:  
  ZORICA SAVIČIĆ, ARCHITECT, BELGRADE / PRESIDENT  
  BRANISLAV REDŽIĆ, ARCHITECT, BELGRADE / MEMBER  
  IGOR GROZDANIĆ, ARCHITECT, SARAJEVO / MEMBER  
  DR MILO TOMAŠEVIĆ / DEAN ETF / MEMBER  
  DR DARKO ĐUKIĆ / PUBLIC INVESTMENT MANAGEMENT OFFICE / MEMBER  
     
  CONSULTING TEAM:  
  EMIL DMITROV, ARCHITECT / URBAN INSTITUTE, BELGRADE  
  ДР MARINA PAVLOVIĆ, ARCHITECT / INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL MONUMENTS, BELGRADE  
  MARTIN ELEZOVIĆ, REPRESENTATIVE OF SERBIA GREEN BUILDING COUNCIL  
  VIDAN DANKOVIĆ / REPRESENTATIVE OF ASSOCIATION FOR REVISION OF ACCESSIBILITY  
  ZORAN STOJANOVIĆ / ADVISOR FOR GEODETIC AND TOPOGRAPHIC INFORMATION  
     
  RAPPORTEUR:  
  REPRESENTATIVE OF IPF 7 TECHNICAL ASSISTANCE  
     
  PARTNERS:  
  ZORAN ABADIĆ PR, ARCHITECTURAL STUDIO 1X2 BELGRADE (PALILULA / MAIN PARTNER  
  URBOPOLIS D.O.O. BELGRADE (VRAČAR)  
     
  AUTHORS:  
  MR ZORAN ABADIĆ, D.I.A.  
  DR JELENA BOGOSAVLJEVIĆ, M.I.A.  
     
  RESPONSIBLE DESIGNERS:  
  МР ЗОРАН АБАДИЋ, Д.И.А. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТОНСКИХ ПРОЈЕКАТА  
  ДР ЈЕЛЕНА БОГОСАВЉЕВИЋ, М.И.А. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ АРХИТЕКТОНСКИХ ПРОЈЕКАТА  
  ДР АЛЕКСАНДРА ЂУКИЋ, Д.И.А. / ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА  
  ДР ЈЕФТО ТЕРЗОВИЋ, Д.И.А. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ КОНСТРУКЦИЈА  
  СТОЈАНКА ПЕЈИЧИЋ, Д.И.Е. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  
  ДРАГАН ВУКОЈЕВИЋ, Д.И.Е. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И СИСТЕМА  
  ПРЕДРАГ ТОМИЋ, Д.М.И. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  
  АНА ГАРИЋЕВИЋ, Д.М.И. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА  
  ДРАГАНА ЖАРКОВИЋ КОСТИЋ, Д.И.А. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  
  ДУШАН ПАЧИЋ, Д.Г.И. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ САОБРАЋАЈНИЦА  
  ЗОРАНА ЈОВАНОВИЋ, Д.И.П.А. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЗА ПЕЈЗАЖНО-АРХИТЕКТОНСКО УРЕЂЕЊЕ  
  МАРИЈА МАЛЕШЕВ ПАЧИЋ, Д.Г.И. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  
  РАДИВОЈ ИЛИЋ, Д.И.ЗОП. / ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  
     
  ASSOCIATES:  
  TEODOR JOVANOVIĆ, MASTER STUDENT OF ARCHITECTURE / SCALE MODEL 1:500  
  XZZI STUDIO / 3D VISUALIZATION AND ANIMATION  
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
  LINKEDIN  
  FACEBOOK  
  INSTAGRAM  
  YOUTUBE CHANNEL  
  OFFICE@1X2STUDIO.COM  
     
  1X2STUDIO  ©  2005 - 2022